ZOZ

O nas

Jednostka działa na podstawie:
•Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),
•Akt przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Akt notarialny Repetytorium A Nr 3939/2012 z dnia 28.08.2012r.,
•Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, Nr KRS: 0000435054,
•Księgi Rejestrowej nr 10-00086 wydanej przez Wojewodę Łódzkiego.

Dokumenty regulujące prace CM Boruta
•Akt założycielski Spółki
•Regulamin Organizacyjny
•Schemat Organizacyjny