Ogłoszenia

 Zapytanie ofertowe

w trybie art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego dotyczącego wykonania zamówienia na zagospodarowania terenu o powierzchni 2720 m2 , Centrum Medycznego BORUTA w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2 – 4 według załączonego projektu.

I. Zamawiający

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.
ul. A. Struga 2-4
95-100 Zgierz

II. Miejsce wykonania usługi:

Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o.
ul. A. Struga 2-4
95-100 Zgierz

Teren zewnętrzny

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1) W zakresie Wykonawcy jest:

a) zakup materiału roślinnego wg załączonego wykazu i przechowanie tych roślin do momentu posadzenia;
b) usunięcie darni w wyznaczonych miejscach;
c) utylizacja powstałej masy ogrodniczej;
d) nawiezienie i rozplantowanie ziemi w celu przygotowania terenu pod nasadzenia;
e) modelowanie terenu pod nasadzenia;
f) wykopanie i zaprawienie dołów ziemią ogrodniczą i nawozem pod sadzone rośliny;
g) położenie włókniny przeciwko chwastom na rabatach;
h) wykonanie nasadzeń zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu zieleni umieszczoną w załączniku ;
i) wysypanie korą;
j) regeneracja istniejących trawników.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego;
b) braku środków finansowych na realizację zamówienia;
c) gdy w wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna oferta;
d) gdy całkowita cena niniejszej oferty będzie przekraczać kwotę, jaką przeznaczono na realizację zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

4) Warunki realizacji zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest Wykonawca:

a) Wykonawca musi dysponować właściwym sprzętem technicznym niezbędnym do przeprowadzenia prac zgodnie z przedmiotem zamówienia;
b) Wykonawca zapewni wykwalifikowany zespół do wykonania zlecenia;
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane realizacją zamówienia;
d) Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco porządkować teren po robotach, w  razie nie wywiązywania się przez wykonawcę z powyższego warunku, zamawiający może wstrzymać roboty do czasu uporządkowania terenu;

IV. Sposób przygotowania oferty:

– ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
– w ofercie należy podać jedną cenę za całość usługi,
– w ofercie należy podać cenę brutto wraz z wszelkimi kosztami, w tym np. dojazd

V. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia

– Termin wykonania zamówienia: 16.03.2015r. – 30.05.2015r.
–  Warunki płatności: przelew.  Należność płatna, po przedłożeniu faktury VAT z terminem płatności 60 dni,  wraz z protokołem odbioru prac

VI. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan roślin w okresie obowiązywania Umowy.

VII. Kryterium wyboru ofert:

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w  zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, również pod względem ceny.

VIII. W ofercie proszę podać:

cenę  netto i brutto na w/w zadanie.

IX. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.03.2015 roku, do godziny 15.00

X. Miejsce składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej można złożyć w Centrum Medycznym Boruta  Sp. z o.o. w Zgierzu,
ul. A. Struga 2-4 (sekretariat Prezesa Zarządu), budynek przychodni II piętro.

XI. Zamawiający zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu i zamknięcia przetargu bez wyboru ofert.

XII. Osoba upoważniona do kontaktów: Grzegorz Kałkowski tel. (42) 714 35 28 lub  605 415 710,  e-mail: g.kalkowski@cm-boruta.pl .

Załączniki :

Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni str. 1
Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni str. 2
Wykaz materiału roślinnego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty